white-faced whistling-dendrocygna-viduata-calgary-zoo-01

white-faced whistling-dendrocygna-viduata-calgary-zoo-01