White-throated Sparrow (Zonotrichia albicollis)

White-throated Sparrow (Zonotrichia albicollis)